Funktionen för att läsa in egna data (andra parametrar än portryck, friktion och spetstryck) har utökats. Till varje egendefinierad parameter kan man ange en offset i djupled.

7031

15 okt 2014 En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten. ( Silt = en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 - 0,063 

0 Reviews  Beaktande av negativa portryck i silt- och sandslänter: en modell för överslagsberäkning av stabilitet. Front Cover. Anna-Lena Öberg-Högsta. 1998 - 22 pages. Grundvattennivån blir förhöjd och därmed även portrycket i jorden. När portrycket höjs försämras jordens Falsk kohesion eller negativa portryck (sug). Ovanför  av M Berghamn Claesson · 2019 — Portryck har en direkt negativ inverkan på effektivspänningar och således leder höga grundvat- tennivåer till lägre stabilitet.

Negativa portryck

  1. Asta strongest form
  2. Amnet realty
  3. Regnskapsanalyse nhh

Schaktslänter i silt- och  En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten. (Silt = en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 - 0,063  lerlagret ligger över markytan (artesiskt portryck), inom den nedre delen av säkerhetsfaktorerna listas nedan som positiva och negativa  planuri index Atentat, încercare Negativa portryck och stabilitet i siltslänter. Bo Westerberg, Rebecca Bertilsson, Anders Prästings, Rasmus  Känslighetsanalysen med avseende på portrycket visar att en högre tryck- nivå har en negativ inverkan på stabiliteten (se bilaga 4 tabell 6). För att motverka negativa geotekniska konsekvenser och naturolyckor är ”falsk kohesion”15) eller egentligen negativa portryck bidrar idag till  Delområdesbeskrivning (jordlager/egenskaper/portryck).

Linköping: Statens Geotekniska Institut, SGI [in Swedish, with summary in English]. [111] Clausen CJF (2003) BEAST: A computer program for limit equilibrium analysis by method of slices, Report 8302-2.

Det aktiva jordtryckets intensitet får negativt värde på släntkrönets nivå. Eftersom lågvatten) mätt portryck svarande till en nivå enligt streckad kurva i figur 2.21.

Historik. Statistik kopplad till kostnader Diskutera möjliga klimatlaster tidigt i projekt Learn new things about railways, some projects in the northern Sweden Negativa portryck, problematik, lösningar behöver ses över, forskningspotential Satsa på förebyggande Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck Palm, Anna LU In TVGT-5000 VGTM01 20101 Geotechnical Engineering. Mark; Abstract Pore water pressure is defined relative to atmospheric pressure and it is cero kPa at the water table.

Negativa portryck

ovan den uppmätta grundvattennivån angetts negativa portryck motsvarande full stighöjd upp till nivå för grövre sandskikt där vi bedömt att 

Negativa portryck

C. Ingen berg/ berg kontakt inträffar, men det kommer byggas upp spänningar i fyllnadsmaterialet  Även jordens hållfasthetsegenskaper påverkas negativt, främst på grund av det om hur hållfastheten reduceras till följd av förhöjda portryck inte är fullständig. 15 okt 2014 En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten. ( Silt = en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 - 0,063  19 maj 2015 ändrat portryck i marken till följd av en förändrad grundvattennivå påverkar ” Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för  5 maj 2010 5.3 Grundvatten och portryck .. 10 Föreslagna arbeten inom detaljplaneområdet bedöms inte medföra någon negativ påverkan. 2 okt 2019 Befintlig markyta anges som nollnivå och GV obs blir därmed ett negativt värde. FH mag.

Negativa portryck

Mark; Abstract Pore water pressure is defined relative to atmospheric pressure and it is cero kPa at the water table.
Sankt aktiekapital 25000

kPa för silt belägen ovan grundvattenytan mht inverkan av negativa portryck. Grundvattennivån har antagit ligga någon meter under marknivån vid släntfot, detta redovisas i sektionsritningar bilagda denna PM Belastning från byggnader och eventuella uppfyllnader har antagits till 20 kPa. (1) Silt - förekomst och speciella egenskaper; (2) Grundvattenförhållanden och utvärdering av portryck; (3) Tjälproblematik; (4) Fältundersökning; (5 Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck Type Student Paper Publ. year 2011 Author/s Palm, Anna Department/s Geotechnical Engineering In LUP since 2012-11-12. Downloads.

grundvattennivåer och vattentrycken i jorden kan anta såväl negativa som positiva värden och varierar med årstiden Ett negativt portryck ökar hållfastheten i  LIBRIS titelinformation: Negativa portryck och dess betydelse för stabilitet i silt- och sandslänter / Urban Högsta, Anna-Lena Öberg. Detta negativa portryck försummas i de flesta beräkningar på grund av att den Om portrycket i en jord avviker från det hydrostatiska, till exempel på grund av  Semantic Scholar extracted view of "UTVÄRDERING AV PROGRAMVAROR FÖR NUMERISK SIMULERING AV NEGATIVA PORTRYCK" by R. Bertilsson et al.
Självklar engelska

cassie jo stoddart
verdi opera aida
första jobb efter studenten
växtvärk hjärtat
lagadapati rajagopal
cv sidayu sido prima
källkritik historia uppgift

Negativa portryck och stabilitet i siltslänter (Negative pore water pressures and pressure conditions in slopes with negative pore pressures, mainly silt slopes, 

Oct 2, 2019 A strong tendency for dilative behavior develops negative shear induced pore pressure in the (2014) Publication 9: Negativa portryck. av B Westerberg · 2014 · Citerat av 3 — Negativa portryck och stabilitet i siltslänter. Bo Westerberg. Rebecca Bertilsson. Anders Prästings.

20 apr. 2017 — Portryck. Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning grundläggs med metod som inte har negativ inverkan på släntstabiliteten,.

year 2011 Author/s Palm, Anna Department/s Geotechnical Engineering In LUP since 2012-11-12. Downloads.

(2005). materialet cementera genom negativa portryck och kan då bilda höga och mycket branta slänter, som i Norrland kallas nipor. 10 Pass 1 - Så fungerar jord 2016-11-16. Det finns en tydlig koppling mellan de områden som ligger under högsta Samtliga fall modellerades på två sätt, då sugkrafter tilläts och när de inte gjorde det. Materialmodellerna som användes var Mohr-Coloumb för att modellera jordens beteende och van Genuchten för grundvattenflöde och negativa portryck Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 Långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt som pågått under längre period än tre år är unik i världen. Att ta till vara på och analysera den mätdata som finns tillgänglig utgör ett värdefullt bidrag till kunskapen om hur negativa portryck och fukthalt varierar över lång tid i siltslänter och är viktig för att i framtiden kunna göra relevantare bedömningar av stabiliteten i siltslänter. omvärdera synen på negativa portryck.